หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. บางป่า ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.บางป่า
 
 
   
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน

 

การขออนุญาตประกอบกิจการ

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 
 

 

        ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 10 วัน

ยื่นคำร้องพร้อมเอกสาร

ต่อเจ้าหน้าที่
( 1 วัน )
 
 

 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจรับ

พิจารณาคำขอ
( 1 วัน )
 
 

  

 
 
 

เจ้าหน้าที่สำรวจ

สถานประกิจการ
( 5 วัน )
 
ออกใบอนุญาตและ
ชำระค่าธรรมเนียม
( 1 วัน )
 

 

เอกสารประกอบ
-          บัตรประจำตัวประชาชน
-          สำเนาทะเบียนบ้าน
-          สำเนาทะเบียนการค้า
 

 

การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
 
 

  ดำเนินการและเสร็จภายใน 5 วัน

ยื่นแบบฟอร์มคำร้อง

ต่อเจ้าหน้าที่
( 1 วัน )
 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
และเสนอต่อผู้บริหาร
( 1 วัน )
แจ้งผลการดำเนินการ
ให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ
( 1 วัน )
ผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
( 2 วัน )
 

   
 

 

 
 

 

 
 
 

 

การเสียภาษีบำรุงท้องที่
 
 

 

 

ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา 3 นาที
 

ชำระภาษีและ

ออกใบเสร็จรับเงิน
( 2 นาที )
 
นำใบเสร็จของปีที่ผ่านมา
ยื่นต่อเจ้าหน้าที่
( 0.30 นาที )
เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสาร
( 0.30 นาที )
 

เอกสารประกอบ

-          บัตรประจำตัวประชาชน
-          สำเนาโฉนดที่ดิน นส.3 หรือ นส.3ก
 
 
 
 
 
 
 

การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 
  

 

นำใบเสร็จของปีที่ผ่านมา

ยื่นต่อเจ้าหน้าที่
( 0.30 นาที )
 
ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 3 นาที

 

  
 
 

เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบเอกสาร
( 0.30 นาที )
 
 
ชำระภาษีและ
ออกใบเสร็จรับเงิน
( 2 นาที )
  

เอกสารประกอบ

-          บัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน
-          สำเนาใบอนุญาตให้ปลูกอาคาร
-          สำเนาทะเบียนบ้านของโรงเรือนพิกัดภาษี
-          สำเนาโฉนดที่ดินที่ปลูกสร้างโรงเรือน หรือ นส.3 หรือ นส.3ก
-          สำเนาทะเบียนการค้า และทะเบียนพาณิชย์
-          สำเนาใบอนุญาตตั้งหรือประกอบกิจการโรงงาน
(ถ้ามี)
-          หลักฐานยื่นแสดงการเริ่มใช้ประโยชน์ของโรงเรือนพิกัดรายปี
-          แผนที่โรงเรือนของที่ต้องโรงเรือนรายพิกัดภาษี
 
 
 
 

การเสียภาษีป้าย

 
 

ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 3 นาที

นำใบเสร็จของปีที่ผ่านมา

ยื่นต่อเจ้าหน้าที่
( 0.30 นาที )
 
 
เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสาร
( 0.30 นาที )
 
ชำระภาษีและ
ออกใบเสร็จรับเงิน
( 2 นาที )
 
 
 

เอกสารประกอบ
-          บัตรประจำตัวประชาชน
-          สำเนาทะเบียนบ้าน
-          ทะเบียนการค้า
-          ทะเบียนพาณิชย์
-          ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้าน
 
 
 
 
********************************************************
องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ 032-206048-50 ต่อ 107
โทรสาร 032-206048 ต่อ 109

 

 

ขั้นตอนการให้บริการประชาชน

เพื่อการลดระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการเพื่อประชาชน
 
   
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.
© 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า. All Right Reserved.
Terms of Use, Copyright, and Privacy Policy