หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. บางป่า ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.บางป่า
 
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการจัดเก็บรายได้เคลื่อนที่ ประจำปี 2558 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า

โครงการจัดเก็บรายได้เคลื่อนที่ ประจำปี 2558 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า

   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า เรื่อง กำหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี ๒๕๕๘

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า เรื่อง กำหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี ๒๕๕๘

   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า เรื่อง ให้ผู้ประกอบการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยยื่นคำร้องใบอนุญาตและขอต่ออายุใบอนุญาตต่อพนักงานประเมินผล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า เรื่อง ให้ผู้ประกอบการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยยื่นคำร้องใบอนุญาตและขอต่ออายุใบอนุญาตต่อพนักงานประเมินผล

   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า เรื่อง ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ต้องอยู่ตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี ๒๕๕๘ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า เรื่อง ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ต้องอยู่ตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี ๒๕๕๘ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า เรื่อง ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายประจำปี ๒๕๕๘

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า เรื่อง ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายประจำปี ๒๕๕๘ *********************

   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๘ ต่อพนักงานประเมินผลและให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๘ ต่อพนักงานประเมินผลและให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่

   
หน้า   << 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
 
 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.
© 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า. All Right Reserved.
Terms of Use, Copyright, and Privacy Policy