หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. บางป่า ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.บางป่า
 
 
   
ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารตำบลบางป่า
สภาพทั่วไป
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2539 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่าเป็น อบต.ขนาดเล็ก
 
ที่ตั้ง
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 6 ถนนพิกุลทอง – ดำเนินสะดวกตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000 หมายเลขโทรศัพท์ 032 – 263048 – 50 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี ประมาณ 9 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดราชบุรี ประมาณ 9 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
 
ทิศเหนือ   ติดต่อกับ ตำบลพิกุลทอง,ตำบลแพงพวย
ทิศใต้ ติดต่อกับ แม่น้ำแม่กลอง, ตำบลคุ้งน้ำวน, ตำบลคุ้งกระถิน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลแพงพวย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลพงสวาย, ตำบลพิกุลทอง
เนื้อที่
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 17.91 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,196 ไร่
 
ภูมิประเทศ
  ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มติดแม่น้ำแม่กลอง และยังมีลำคลองสายเล็ก ๆ จำนวนมาก ทำให้พื้นที่จึงเหมาะกับการเพาะปลูกหรือประกอบอาชีพทางการเกษตรและปศุสัตว์
   
การปกครอง
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ดังนี้
 
หมู่ที่ 1   บ้านบางป่า
หมู่ที่ 2 บ้านบางป่า
หมู่ที่ 3 บ้านคลองกระดี่
หมู่ที่ 4 บ้านคลองน้ำขาว
หมู่ที่ 5 บ้านบางป่า
หมู่ที่ 6 บ้านลาดเมธังกร
หมู่ที่ 7   บ้านคลองลาด
หมู่ที่ 8 บ้านคลองลาด
หมู่ที่ 9 บ้านแพงพวย
หมู่ที่ 10 บ้านชุกมะดัน
หมู่ที่ 11 บ้านท่าเรือ
หมู่ที่ 12 บ้านคลองขุดลัด
   
ประชากร
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 5,082 คน
- ชาย 2,399 คน
- หญิง 2,683 คน
- จำนวนครัวเรือน 1,422 ครัวเรือน ข้อมูล อำเภอเมืองราชบุรี ณ วันที่  2  เมษายน   2556

   
อาชีพ
  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพราะสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำ และยังมีลำคลองสายเล็ก ๆ จำนวนมาก สามารถแบ่งอาชีพได้ดังนี้
  - อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำสวนพืชผักชนิดต่าง ๆ , ทำสวนผลไม้ชนิดต่าง ๆ
- อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงวัวเนื้อ, การเลี้ยงวัวนม การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงปลา
- อาชีพค้าขาย ได้แก่ ค้าขายของชำ
- อาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน ได้แก่ การเย็บผ้าโหล
- อาชีพรับจ้าง ได้แก่ รับจ้างทำงานในสวนผัก, สวนผลไม้, รับจ้างทั่วไป
   
 
   
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.
© 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า. All Right Reserved.
Terms of Use, Copyright, and Privacy Policy