หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. บางป่า ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.บางป่า
 
 
   
โครงสร้างการบริหาร

ข้อมูลทางด้านการเมือง  และบริหาร  ประกอบด้วย2

 

ด้านบุคลากร  มีจำนวน  31 คน แบ่งเป็น
 

คณะผู้บริหาร  4  คน  ประกอบด้วย

 

 
 
 
นายเริงศักดิ์  เจริญผล
ตำแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 

นายโสภณ  ศิริพจนาวรรณ

ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสุวิทย์  โกสุม
ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 
 

 
 
นายบัญชา  พุกสุวรรณ
ตำแหน่ง  เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 

 

ฝ่ายสภา  3  คน  ประกอบด้วย

 

 


นายชูชาติ พิศาลรัตนคุณ
ตำแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 


นางประนอม วรกานตพล
ตำแหน่ง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวนิตยา   บัวแย้ม
ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

ฝ่ายการเมืองมีจำนวนสมาชิก  24  คน  ประกอบด้วย

 

 

นางวิภาวี  มั่นคง 

นายอัฑฒ์  สุนทรีรัตน์

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  1

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  1

 

 

นายสาโรจน์  เจียมจวนขาว

นายชรินทร์  ห้องริ้ว

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  2

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  2

 

 

 

นายจำลอง  จ๊วดเฮงเส็ง

นายรังสรรค์  แกมสุวรรณ

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3

 

 

นายขำ อร่ามเกลื้อ

นายแสวง งามแสงนิล

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  4

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  4

 

 

 

 

 

นายธนพัฒน์  แก้วทอง

นายรังสรรค์  เกตุเกษร

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  5

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  5

 

 

 

นางอรนิตย์  ย้อยแย้ม

นายสมภพ  นิดแสง

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  6

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  6

 

 

นางประนอม   วรกานตพล

นายชูชาติ  พิศาลรัตนคุณ

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  7

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  7

 

 

 

 

-

-

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  8

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  8

 

 

นายชาตรี   บุญประสพ

นายสุนทร เหรียญตระกูล

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9

 

 

 

 

-

นายวสุพล  แก้ววินิจ

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  10

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  10

 

 

นางจิตตินันท์   ติดตระกูลชัย

นายสถิตย์   หาบุบผา

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  11

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  11

 

 

นางนิตยา กตัญญู

นายนาท  แก้วช่างเขียน

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  12

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  12

 

 

ข้อมูลรายชื่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน

 

 

นายวินัย    ดำรงค์หัต

กำนันตำบลบางป่า

1

นายทศจรัส  มิ่งคำเลิศ

ผู้ใหญ่หมู่ที่  1

2

นายวิจิตร  พ้นภัย

ผู้ใหญ่หมู่ที่ 2

3

นายสมมิตร นิลประเสริฐ

ผู้ใหญ่หมู่ที่ 3

4

นายวิเชษฐ์  อร่ามเกลื้อ

ผู้ใหญ่หมู่ที่ 4

5

นายสถาพร  ทองเจิม

ผู้ใหญ่หมู่ที่ 5

6

นายประชุม  สืบนุช

ผู้ใหญ่หมู่ที่ 6

7

นายวินัย    ดำรงค์หัต    

กำนันตำบลบางป่า หมู่ที่ 7

8

นายเสนีย์   เปาวสาร

ผู้ใหญ่หมู่ที่ 8

9

นายมานิตย์  แก้วทอง 

ผู้ใหญ่หมู่ที่ 9

10

นายสุรินทร์   กันกลับ 

ผู้ใหญ่หมู่ที่ 10

11

นายจรูญ      ติดตระกูลชัย 

ผู้ใหญ่หมู่ที่ 11

12

นายสุรินทร์    แก้วนิล   

ผู้ใหญ่หมู่ที่ 12

 

 


 


 

 

 
   
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.
© 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า. All Right Reserved.
Terms of Use, Copyright, and Privacy Policy