หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. บางป่า ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.บางป่า
 
 
   
นโยบาย และ วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาแต่ละด้าน
  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธาณูปโภค
  ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
  พัฒนาระบบจราจร
  ขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ
  ติดตั้งโทรศัพท์
  การพัฒนาระบบประปาและจัดหาน้ำดื่ม – น้ำใช้
 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้
  การกระจายรายได้แก่ประชาชน
  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง
  ส่งเสริมการสาธารณสุข
  ส่งเสริมการศึกษา
  ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
  ส่งเสริมการจัดงานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น
  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
  ส่งเสริมการเข้มแข็งในชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสร้างความปลอดภัยของประชาชน
  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน
  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
  การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล
  การปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างและบุคลากร
  ปรับปรุงพัฒนา เครื่องมือ เครื่องใช้ในสถานที่ปฏิบัติราชการ
  ปรับปรุงพัฒนารายได้
 
 
   
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.
© 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า. All Right Reserved.
Terms of Use, Copyright, and Privacy Policy